Руководство научно-исследовательской и творческой работой студента за последние пять лет***

 

Количество подготовленных под руководством профессора студентов-победителей конкурсов научно-исследовательских и творческих работ студентов:

  • на международном уровне:

-    — Джелдыбаева И.М., Суймбаева С.М. VIth International Youth Oil and Gas Forum, Certificate of Achievement Participant. KazNTU. Аlmaty 2009.

-         Ордаханова М.Б. VIth International Youth Oil and Gas Forum, VIth International Youth Oil and Gas Forum, Сertificate of Achievement 1st Place. KazNTU. Аlmaty 2009.

-     Сарсенова А.Ж. «интеллектуарлды қарқын: жастар, ғылым және инновация» ұранымен өткен студенттер мен жас ғалымдардың халықаралық «Ғылым әлемі» конференциясында жасаған үздік баяндамасыүшін I дәрежелі дипломмен марапатталды. Алматы қ. 2010ж.

 

              —   Н.С. Каирбаева, Д.Т. Садыков. V международный форум молодых ученых стран СНГ «Молодежь в науке -2012» Диплом победителя выставки «Наука и инновация в содружестве» на тему «Получениеcинтетического жидкого топлива из угля и сланца», Алматы -16-18 мая 2012г.

Количество подготовленных под руководством профессора студентов-победителей конференций и других соревнований:

  • на международном уровне:

С.М. Суймбаева студентка 3 курса.I-место за лучший доклад на II Международный конгресе студентов и молодых ученых «Мир Науки» на тему: «Мо,Со-Гу/Ni-Reкатализаторында бензин фракциясын гидрлеу»-Алматы 2008

Джелдыбаева И.М.-студентка 4 курса КазНУ им. аль-Фараби.              2 место за лучший доклад наIII международном конгрессе студентов и молодых ученых «Мир науки», посвященный 75-летию КазНУ им.аль-Фараби Тема работы: «Бензин фракциясын Со-Гу/Ni-Rе катализаторларында гидротазалау» Алматы 2009

   Мұқталы Д, Сарсенова А,I-место за лучший доклад на Первой международной научно-практической конференцияистудентов и молодых ученых АСХим «Молодежь и инновации в области химии» - на тему «Жаңажол мұнайынан тура айдалған дизель отынының сапасын жақсарту // – КБТУ. Алматы 2011.

  Сарсенова А.Ж. Диплом III степени на II Международном Форуме «Молодежь и инновации в области химии». Секция «нефтехимия» научно-практическая конференция АСХиМ. КазНТУ. Алматы 17-18 март 2012г.

  • на республиканском уровне:
  • Мұқталы Д, Сарсенова А.Ж. Азаматтық қоғамның жарқын қалыптасуы аясында ҚР тәуелдігінің 20 жылдығына арналағн «Ғылым әлемі» атты студенттер мен жас ғалымдардың Халықаралық конференциясында жасаған үздік баяндамасы үшін III орынмен марапатталады. Алматы қ., 2011

Туратпекова Ж. 1 курс магистранты Қазақстан Республикасының Мемлекеттік рәміздерінің қабылданғанына 20 жыл толуына орай жыл сайынғы «Ғылым әлемі» аттты студенттер мен жас ғалымдардың халықаралық конференциясында III орын алғаны үшін марапатталды. Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ -   Алматы 23-26 сәуір 2012ж

Сарсенова А.Ж. Қазақстан Республикасының Мемлекеттік рәміздерінің қабылданғанына 20 жыл толуына орай жыл сайынғы «Ғылым әлемі» аттты студенттер мен жас ғалымдардың халықаралық конференциясында II орын алғаны үшін марапатталды. Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ -   Алматы 23-26 сәуір 2012ж